duminică, 2 noiembrie 2008

Formular de adeziune

ASOCIAŢIA PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE
e-mail: www.apec-romania.blogspot.com
tel.0746962010


ADEZIUNE


Subsemnatul(a) _________________________________ , domiciliat(ă) în ___________________________________________________________________________________________________________________________, născut(ă) în ______________________________, la data de _______________ având cetăţenia ________________________, legitimat(ă) prin B.I. / C.I. seria _________, numărul ___________, emis(ă) de către _____________________ la data de ___________________, CNP ________________________________
declar prin prezenta că doresc să devin membru al ASOCIAŢIEI PENTRU O
EDUCAŢIE DE CALITATE, conform Actului Constitutiv şi al Statutului, şi în
condiţiile legii.
Data Semnătura,
__________________ _________________
Date de contact:
Telefon:
Mobil:
Fax:
Email:

Niciun comentariu: