sâmbătă, 13 septembrie 2008

STATUT

STATUTUL ASOCIAŢIEI PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE- APEC

CAPITOLUL I

Art.1. ASOCIAŢIA PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE- APEC este constituita prin hotărârea membrilor fondatori:

DRISCU EUGENIA,

MUSTIUC AURELIA,

BOBÂRNAT RADU,

CAPITOLUL II - DENUMIREA ASOCIATIEI, SEDIUL, FORMA JURIDICA, DURATA ASOCIATIEI

Art.2. Denumirea asociatiei este : ASOCIAŢIA PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE. Sigla Asociatiei este : " APEC ".
Art.3. Asociata este o persoană juridică de drept privat, având caracter neguvernamental, fără scop patrimonial, bazată pe promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept, ale cetăţeniei europene, multiculturalitaţii si multilingvismului, constituită şi funcţionând în conformitate cu Ordonanţa nr. 26, din 30 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial nr.39, din 31 ianuarie 2000. In conditiile Ordonaţei Guvernului nr. 26 / 2000, asociatia va putea desfasura activitati economice care sunt in legatura cu scopul asociatiei. Activitatile economice nu se pot intreprinde decât cu hotărârea Adunării generale.
Art.4. Durata prezentei asociaţii este nelimitată.
Art.5. Sediul asociatiei este in Iaşi, şoseaua Păcurari, nr. 65, bl.480, sc a, et. 2, ap.8 Prin hotărârea Adunarii generale, printr-un act aditional, asociatia poate deschide sucursale, filiale, in tara si in strainatate, in conditiile legii si ale prezentului statut.

CAPITOLUL III – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

Art. 6. Scopul asociatiei este: identificarea, mobilizarea si valorificarea resurselor necesare sustinerii sistemului si activitatilor educaţionale.
Art.7 . Domeniile de activitate (obiectivele) sunt:
• promovarea educaţiei si formării iniţiale si continue de calitate, incluzive pentru învăţământul preuniversitar;
• promovarea culturii antreprenoriale si îmbunătăţirea calităţii muncii;
• promovarea pe termen lung a (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, a tinerilor si somerilor inclusiv din zonele rurale;
• dezvoltarea serviciilor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
• facilitarea accesului la educaţie si pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
• instruire si educaţie, formare profesionala
• educatia familiei si a parintilor;
• activităţi de protecţie a mediului şi ecologie,
• dezvoltarea spiritului şi parteneriatului comunitar,
• schimburi de tineri si colaborarea internaţională,
• descoperirea si valorificarea folclorului, a traditiilor si obiceiurilor nationale si internationale
• comercializarea produselor de profil facute de copii in atelierele scolii;
• ajutorarea tinerilor şi vârstnicilor aflaţi în dificultate,
• promovarea programelor de dezvoltare economica a zonelor slab dezvoltate;
• promovarea programelor de dezvoltare transfrontaliera;
• organizarea de conferinţe şi seminarii pentru dezvoltarea abilităţilor şi/sau dobândirea de cunoştinţe in elaborarea de proiecte, si asigurarea consultantei in scrierea lor;
• realizarea şi distribuirea publicaţiilor, prestari servicii internet, servicii de voluntariat comunitare,
• activitati sportive si de petrecere a timpului liber (loisir, ocazionale)

• efectuarea de studii pentru identificarea si definirea nevoilor de educaţie la nivel local si national;
• efectuarea de studii pentru identificarea si mobilizarea resurselor educationale la nivel local si national;
• producerea si difuzarea de materiale didactice, materiale auxiliare, mijloace de inavatamant;
• initierea si organizarea de concursuri la nivel national si international pe teme legate de obiectul sau de activitate;
• acordarea de premii, diplome si distinctii pentru merite deosebite;
• intretinerea de relatii cu organizatii si institutii interne si internationale in domeniu;
•efectuarea de studii pentru identificarea factorilor de risc cu impact asupra calitatii vietii si calitatii educatiei si initiaza, in baza rezultatelor, programe eduactionale la nivel local si national pentru reducerea sau anihilarea acestor factori de risc, antrenand factori decizionali si alte institutii ale societatii civile in rezolvarea lor;
• editarea unui buletin propriu si a lucrari de interes in domeniul educatiei.
Art.16. Activitatile enumerate precum si altele avand aceeasi natura si scop, pot fi organizate si desfasurate in spatii imobiliare diferite de sediul social al asociatiei.

CAPITOLUL IV - MEMBRII ASOCIATIEI SI CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIATIEI; DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE MEBMRU AL ASOCIATIEI

Art.8. Calitatea de asociat este personala si individuala.
Art.9. Numarul minim al membrilor asociatiei este prevazut de actele normative in vigoare.
Art.10. Asociatul are dreptul de a iesi oricand din asociatie, avand obligatia de a comunica hotararea sa consilului director cu cel putin 6 luni de finele anului.
Art.9. Drepturile personale, sociale sau extra-corporative castigate ale unui asociat obliga asociatia, daca titularul lor nu a renuntat le ele in mod expres, print-un inscris.
Art.10. Excluderea unui asociat din asociatie se hotaraste de Adunarea Generala. Excluderea intervine in urmatoarele cazuri:
1). asociatul savarseste un act sau un fapt de concurenta sau care aduce prejudicii asociatiei;
2). asociatul este condamnat definitiv pentru o infractiune in legatura cu asociatia sau care stirbeste imaginea asociatiei;
3). asociatul care absenteaza nemotivat de la 3 adunari generale succesive;

Art.11. Procedura de excludere. In cazul in care asociatia se sesizeza sau este sesizata in legatura cu savarsirea de catre unul din membri asociatiei a unor acte sau fapte ce o prejudiciaza sau este concurata, sa va proceda in felul urmator:
1). Presedintele asociatiei numeste un asociat raportor care va intocmi un raport cu privire la actele sau faptele savarsite de catre asociat. Asociatul raportor va fi asistat de catre o persoana de spacialitate- membru sau nemembru al asociatiei- in cazul in care nu are calificarea necesara.
2). Asociatul raportor va prezenta raportul dupa incheiere Consiliului director, impreuna cu propunerea sa.
Aceste doua organe iau decizii pe baza raportului si numai dupa audierea si consemnarea in scris a punctului de vedere al asociatului presupus vinovat.
3). Acesta poate ataca decizia celor doua organe prin apel la Adunarea generala care va decide in ultima inastanta. In acest caz excluderea nu se poate pronunta decat de adunarea generala cu majoritatea de 2/3 ( douatreimi).
Art.12. Asociaţii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului asociatiei. Ei sunt obligati a achita cotizatia pana la data pronuntarii deciziei definitive privind statutul lor.
Art.13. Cuantumul cotizatiei lunare este hotarat de catre Adunarea Generala.

CAPITOLUI V – ORGANELE DE CONDUCERE şi atribuţiile acestora

Art.15. Organele de conducere ale asociatiei sunt:
- Adunarea Generala;
- Consiliul director;
- Comisia de cenzori.
Art.16. Adunarea Generala este organul suprem al asociatiei si se compune din asociaţii care intrunesc conditiile prevazute in prezentul Statut sau in Actul constitutiv.
Presedintele Adunarii Generale este DRISCU EUGENIA si este ales pe o perioda de 5 ani. Adunarea Generala se convoaca, de catre presedinte in sedinta ordinara cel putin o data pe an. Data, locul de desfasurare si ordinea de zi se comunica membrilor prin E-MAIL cu minimum 15 zile inainte de data intrunirii. Este obligatia membrilor de a confirma, pe aceeasi cale, participarea sau neparticiparea la sedinta. Adunarea Generala se poate convoaca de catre presedinte si in sedinta extraordinara ori de cate ori este necesar, in aceleasi conditii ca si sedinta ordinara.
Daca presedintele Adunarii Generale, in calitatea ce o detine, este absent, impiedicat de a convoca sau refuza convocarea, acesta procedura va fi indeplinita de cel mai in varsta dintre asociati sau de persoana desemnata la propunerea a 1/3 din numarul membrilor aociatiei.
Art.17. Adunarea Generala decide:
- asupra prestatiilor si cotizatiilor la care vor fi obligaţi asociaţii;
- asupra modificarii Statutului;
- asupra admiterii si excluderii membrilor asociatiei potrivit prezentului Statut;
- asupra modului de votare;
- asupra cvorumului si majoritatii cu care se vor lua hotararile;
- asupra numirii consiliului director sau altor organe de administratie si control;
- asupra atributiilor acestor organe;
- de a controla activitatea si gestiunea organelor de directie, administratie si control;
- de a revoca individual sau colectiv mandatele membrilor organelor de directie, administratie si control, atunci cand prin culpa si actele lor au periclitat sau s-ar putea periclita interesele asociatiei;
- aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli al asociatiei si modificarea acestuia, a bilantului contabil.
Art.18. Toti asociaţiiau drept de vot egal.
Adunarea generala nu va putea lua nici o decizie dacat daca vor fi raspuns convocarii cel putin jumatate plus unu din numarul asociatilor.
Daca la prima convocare a unei sedinte a Adunarii Generale nu s-au intrunit conditiile de ,mai sus, atunci la a doua convocare se va putea decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti.
Art 19. Deciziile privind dizolvarea asociatiei sau modificarea scopului social trebuie sa intruneasca votul a cel putin 2/3 ( doua treimi) din numarul total al asociatilor prezenti.

Art. 20 Consiliul director este alcătuit din

Preşedinte- DRISCU EUGENIA

Vicepreşedinte- BOBÂRNAT RADU

Secretar- MUSTIUC AURELIA

Presedintele sau vicepresedintele Consiliului director reprezinta asociatia în fata autoritatilor publice, în justitie si în relatiile cu terti.
Secretarul se ocupa cu probleme de evidenta, circulatie a informatiei si comunicare.
Membrii Consiliului director sunt raspunzatori pentru daunele cauzate din vina lor atât fata de terti, cât si fata de asociatie sau de membrii asociatiei.

Art.21. Consiliul director are urmatoarele atributii:
a) asigura conducerea operativa a activitatii asociatiei între sedintele adunarii generale si realizeaza actele de administrare a asociatiei;
b) propune obiectivele si programul de activitati pentru perioadele dintre întrunirile Consiliului director ;
c) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;
d) aproba sau respinge aderarea ulterioara în asociatie a altor persoane fizice sau juridice, precum si retragerea din asociatie;
e) hotaraste excluderea din asociatie, în conditiile prevazute de statut;
f) asigura întocmirea si prezentarea catre adunarea generala a raportului de activitate pe perioada anterioara, a executarii bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei, a bilantului contabil, a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a proiectului programelor asociatiei pe care le supune spre aprobare adunarii generale;
g) exercita orice alte atributii si îndeplineste însarcinari stabilite de adunarea generala.
Art. 22. Preşedintele consiliului director este ales din rândul membrilor, pe o perioadă de 5 ani, prin votul Consiliului director, fiind necesară o majoritate de 4/5 din voturile tuturor membrilor fondatori.
Principalele atribuţii ale preşedintelui consiliului director sunt:
a) Organizează şi conduce activitatea asociaţiei;
b) Reprezintă asociatia în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, cu autorităţile si cu alte instituţii;
c) Primeşte şi rezolvă corespondenţa asociaţiei şi informează consiliul director despre aceasta;
d) Convoacă membrii consiliului director pentru discutarea problemelor curente;
e) Semnează pentru asociatie programele şi planurile de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi alte acte oficiale ale asociaţiei;
f) Poate delega, pentru o perioadă determinată, oricare atribuţii catre vicepresedinte si cei doi membri ai consiliului director, sau oricărei persoane din afara asociaţiei care serveşte interesele asociatiei.
Art. 23. Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui atunci când acesta nu poate să-şi îndeplinească atribuţiile sau preia unele atribuţii delegate de către preşedinte.
Art. 24. Secretarul pregăteşte desfăşurarea adunărilor generale şi a şedinţelor consiliului director, păstrează şi arhivează toate actele asociaţiei. Îndeplineşte şi funcţia de trezorier al asociaţiei.
Art. 25. Membrii consiliului director indeplinesc diverse funcţii rezultate din proiectele asociaţiei, fiind subordonaţi preşedintelui. Atribuţiile acestora sunt determinate de disponibilitatea celor doi membri pentru responsabilităţi pe termen mediu si lung.
Consiliul director se întruneste cel putin o data la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la sediul asociatiei, la data stabilita de presedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepresedinte. Convocarea se face în scris, de catre secretar, cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii, cu exceptia cazurilor urgente, când consiliul se poate întruni fara convocare.
La sedintele consiliului director este necesara participarea a cel putin trei dintre membrii sai, dintre care unul trebuie sa fie presedintele consiliului sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele, iar hotarârile sunt valabile cu votul majoritatii celor prezenti.
Lucrarile consiliului director sunt consemnate în registrul de procese verbale de catre secretar si sunt semnate de catre toti cei prezenti.
Art. 26. – Cenzorul. Comisia de cenzori
Controlul gestiunii patrimoniului asociatiei este asigurat de un cenzor sau o comisie de cenzori.
Cenzorul certifica bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli, în vederea supunerii acestora spre aprobare adunarii generale si propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie.
Cenzorul poate solicita, cu acordul scris a cel putin doi dintre membrii sai, convocarea unei adunari generale extraordinare, pentru a semnala gestiunea incorecta a patrimoniului asociatiei de catre consiliul de administratie.
Cenzorul este organul de control financiar intern al asociaţiei.
Cenzorul nu poate face parte din consiliului director şi nu poate fi rudă până la gradul IV inclusiv, cu membrii acestuia.

La constituire, cenzorul ales este DOINA BALAN,


CAPITOLUL VI - PATRIMONIU

Art.27.Patrimoniul iniţial al asociatiei este de 600 RON vãrsat în totalitate la data constituirii asociatiei.Patrimoniul initial al asociatiei poate fi completat cu venituri obtinute de asociatie.

Art.28. Veniturile obtinute de asociatie pot proveni din:

a) Aporturile, în numerar sau în naturã ale membrilor, ulterioare înfiinţãrii asociaţiei;

b) cotizaţiile membrilor, periodice sau ocazionale;

c) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

d) dividendele societãţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de asociaţie;

e) venituri realizate din activitãţi economice directe realizate de asociaţie;

f) donaţii, sponsorizãri sau legate;

g) resurse ce pot fi obţinute de asociaţie de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

h) alte venituri prevãzute de lege.

Art.29 Activitãţi economice ale asociaţiei.

1. Asociaţia poate desfãşura orice alte activitãţi economice directe, dacã acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsã legãturã cu scopul principal al acesteia.

2. Asociaţia poate înfiinta societãţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activitãţile acestor societãţi comerciale, dacã nu se reinvestesc în aceleasi societãţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

Art.30. Patrimoniul va fi administrat de Consiliuldirector si va fi utilizat in vederea realizarii scopului pentru care se constituie prezenta asociatie.


CAPITOLUL VII - DIZOLVAREA

Art.31. Asociatia isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:
I. prin hotararea Adunarii Generale;
II. de plin drept:
a). cand scopul asociatiei nu mai poate fi realizat;
b). cand organul de directie si cel de administratie nu mai pot fi constituite in conformitate cu statutul;
c). cand numarul asociatilor va fi scazut sub limita fixata de stat sau limita fixata de lege.
III. prin judecata, in conditiile legii;
IV. prin decizia puterii executive, cand se constata ca asociatia isi desfasoara activitatea impotriva bunelor moravuri, ordinii publice si ordinii constitutionale.

CAPITOLUL VIII - LICHIDAREA

Art.32. In cazurile de dizolvare, lichidarea patrimoniului asociatiei se va face de catre persoanele numite de catre Adunarea Generala a asociatiei.
In situatia dizolvarii asociatiei, bunurile asociatiei vor fi transmise persoanelor juridice de drept privat sau public, prin vanzare-cumparare sau donatie, conform prevedrilor art. 60 din O.G. nr.26 / 2000.
Art.33. Prezentul statut se completeaza cu prevederile O.G. nr.26 / 2000, cu completarile si modificarile ulterioare.

MEMBRII FONDATORI,

DRISCU EUGENIA

MUSTIUC AURELIA

BOBÂRNAT RADU

Niciun comentariu: